Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Druk Shop Leiden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Druk Shop Leiden. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Druk Shop Leiden behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Druk Shop Leiden garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Misbruik van Druk Shop Leiden wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van aankopen bij Druk Shop Leiden.

2. Prijzen
2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

3. Ruilen/Retourneren
3.1 Artikelen die u wilt ruilen en retourneren dat kan binnen 14 dagen na aankoop en alleen in de ongeopende verpakking.
3.2 Wij retourneren geen geld maar verstrekken altijd een tegoedbon.
3.3 Het retour zenden van een artikel is voor rekening van de klant.
3.4 Uitverkoop artikelen en artikelen in opdracht bedrukt worden niet retour genomen of geruild, dus geen geld terug, geen waardebon, niet ruilen.
 
4. Gegevensbeheer
4.1 Indien u aankopen doet bij Druk Shop Leiden, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Druk Shop Leiden. Druk Shop Leiden houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 Druk Shop Leiden respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Druk Shop Leiden maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. Offertes
5.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
5.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Druk Shop Leiden zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
5.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Druk Shop Leiden slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6. Afbeeldingen en specificaties
6.1 Alle afbeeldingen; foto´s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Druk Shop Leiden gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht
7.1 Druk Shop Leiden is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, Niet goed functioneren van de website, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Druk Shop Leiden. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3 Druk Shop Leiden behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Druk Shop Leiden gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 In geen geval kan Druk Shop Leiden aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
8.2 De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Druk Shop Leiden geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
8.3 Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van Druk Shop Leiden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.Druk Shop Leiden is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Druk Shop Leiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.
Druk Shop Leiden is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Druk Shop Leiden en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Druk Shop Leiden er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.